Xây dựng hệ thống hỏi-đáp mở với hệ cơ sở dữ liệu vector