TIN TỨC

Yolov9: Mô hình Object Detection

Yolov9 vừa được giới thiệu vài ngày trước. Paper kèm theo cho thấy Yolov9 có độ chính xác (mAP) tốt hơn các version trước đó như Yolov8.

Thông tin về bài nghiên cứu bạn có thể đọc thêm dựa vào đường link sau:

https://arxiv.org/pdf/2402.13616.pdf?fbclid=IwAR2Nux8CGX-YhIDvxEENlEHlsQsvrti4CIfx6sAgXM8sT1y6OVsa_H1KO48