KHÓA HỌC

𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡: 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇Ọ𝐂 𝐃Ữ 𝐋𝐈Ệ𝐔 𝐕À 𝐓𝐑Í 𝐓𝐔Ệ 𝐍𝐇Â𝐍 𝐓Ạ𝐎 (𝐀𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒) – 𝐇Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐕𝐄 [𝟏 𝐍ă𝐦 𝟏 𝐋ớ𝐩 𝟏 𝐊𝐡ó𝐚 𝐀𝐥𝐥-𝐢𝐧-𝐎𝐧𝐞]
𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡: 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇Ọ𝐂 𝐃Ữ 𝐋𝐈Ệ𝐔 𝐕À 𝐓𝐑Í 𝐓𝐔Ệ 𝐍𝐇Â𝐍 𝐓Ạ𝐎 (𝐀𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒) – 𝐇Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐕𝐄 [𝟏 𝐍ă𝐦 𝟏 𝐋ớ𝐩 𝟏 𝐊𝐡ó𝐚 𝐀𝐥𝐥-𝐢𝐧-𝐎𝐧𝐞] Khai giảng: 4/6/2024 Đăng Ký: Zalo: 091-111-8758 Đố𝐢 𝐓ượ𝐧𝐠: Dành cho các bạn muốn học Khoa Học Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo (Khác chuyên ngành, chưa biết gì về AI, chưa biết lập trình, quên toán, bắt đầu từ con số 0) Đ𝐢ề𝐮 𝐤𝐢ệ𝐧: Vì các admin sẽ cùng đồng hành học tập, để có kết quả tốt trong một team, bạn cần sắp xếp được thời gian 28 giờ / tuần quyết tâm học AI.
KHÓA ALL – IN – ONE 2023 (AIO 2023) KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
AI VIETNAM TUYỂN SINH: KHÓA ALL – IN – ONE 2023 (AIO 2023) KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
KHÓA ALL – IN – ONE 2022 (AIO 2022) KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
AI VIETNAM TUYỂN SINH: KHÓA ALL – IN – ONE 2022 (AIO 2022) KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO